22471539

مشتریان ما


برخي از مشتريان اين شرکت که در زمينه هاي، دوربين هاي مدار بسته،  سيستم تلفني تحت شبکه (VoIP)،  زير ساخت شبکه، مشاوره و پشتيباني  عبارتند از :