سيستم هاي نظارتي

طراحي، اجرا و پشتيباني سيستم‌هاي امنيتي، نظارتي، امينت و نظارت بر کسب و کار

سيستم‌هاي تلفني VOIP

سيستم هاي تلفني پيشرفته تحت شبکه جهت افزايش بهره وري و بهبود کسب و کار

شبکه

مشاوره، پشتيباني، پياده‌سازي شبکه‌هاي داده جهت شرکت‌ها وسازمان ها